پکیج آزمون های رنگ پلاستیک

پکیج آزمون های رنگ نیم پلاستیک

پکیج آزمون های رنگ روغنی براق آلکیدی

پکیج آزمون های رنگ روغنی مات آلکیدی

پکیج آزمون های رنگ روغنی نیمه براق آلکیدی

پکیج آزمون های رنگ پوشش زیرین

پکیج آزمون های ضدزنگ الکیدی اخرایی

پکیج آزمون های جلای آلکیدی

پکیج آزمون های رنگ ترافیک ترمو پلاستیک سرد

 

آزمون های سطح و پوشش

رئومتری

 آزمون خمش رنگ

آزمون ته سنجاقی

اندازه گیری ضخامت فیلم خشک

آزمون کدورت سنجی

آزمون زبری سنجی

آزمون جامی شدن

آزمون مقاومت سایشی رنگ

آزمون ضربه

آزمون مقاومت در برابر تغییرات رطوبت

پاشش یک جزئی

پاشش دو جزئی

اعمال رنگ یک جزئی با فیلم کش

اعمال رنگ دو جزئی با فیلم کش

مقاومت در برابر نور هر ساعت

ساخت پوشرنگ

قابلیت اعمال با قلم مو

قابلیت اعمال با رنگ پاش

پوشش مجدد

پایداری انجماد

قابلیت رقیق کردن

اندازه گیری ویسکوزیته کربس

زمان خشک شدن ترافیکی

مقاومت الکتریکی پوشش

آسیاب سه غلطکی

میکسر پایلوت

پرل میل

محاسبه میزان روی در فیلم پوشش خشک و تر

پخت UV

سانتریفیوژ

هموژنایزر

حمام التراسونیک

سونیکیشن

ارلن خلاء

ثبات شستشویی (تا2000 دور)

مقاومت در برابر سنگریزه

کشش

 SCRATCH خراش

اندازه گیری مقاومت حرارتی

اندازه گیری میزان جذب روغن

اندازه گیری درصد جامد وزنی

اندازه گیری ضخامت فیلم تر

اندازه گیری دانسیته

اندازه گیری ویسکوزیته با CUP

آزمون دانه بندی

آزمون پشت پوشی فیلم خشک رنگ

آزمون پشت پوشی فیلم تر رنگ

ثبات شستشویی

ثبات نوری

ثبات مالشی(خشک و تر)

تعیین درصد جامد

اسپری درایر

اسپین کوتر

 کوره

اولترا سوند

آسیاب ماهواره ای

سختی کونیگ

میکرو هاردنس

سختی مدادی

زبری سنجی

آزمون سختی مدادی (خراش)

چسبندگی PULL OFF

چسبندگی CROSS CUT

مندرل استوانه ای

ضخامت سنجی فیلم تر رنگ

ضخامت سنجی فیلم خشک رنگ

ضربه

مقاومت در برابر سنگریزه

خراش SCRATCH

کشش سطحی / زاویه تماس

جامی شدن

پوست پرتقالی شدن

مقاومت سایشی

 

آزمون های شناسایی و آنالیز

طیف سنجی مادون قرمز FTIR

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

آزمون اشعه ایکس XRD

جذب اتمی

HPLC

آزمون استاندارد تعین ماهیت

یون کروماتوگرافی

توزیع اندازه زرات PSA / LPSA

آزمون دینامیکی مکانیکی گرمایی  DMTA

آنالیز حرارتی مکانیکی TMA

گرما سنجی وزنی TGA/DTA

 

آزمون های فیزیک رنگ

براقیت سنجی تحت زاویه 20 درجه

براقیت سنجی تحت زاویه 60 درجه

براقیت سنجی تحت زاویه 85 درجه

رنگ سنجی اسپکتروفتومتر

آزمون بازتاب نور سفید از رنگ

آزمون بازتاب نور سفید از نمونه پودر

تست زنون

رفرکتومتر (اندازه گیری ضریب شکست)

ثبات نوری

 

 آزمون های خوردگی

EIS

پلاریزاسیون

مه نمکی SALT SPRAY

آزمون چرخه ای خوردگی

 

آزمون های خواص شیمیایی

تعیین عدد اسیدی

تعین عدد هیدروکسی

تعیین عدد یدی

تعیین عدد اپوکسی

تعیین عدد آمینی

تعیین عدد صابونی

تعیین روغن پایه

تعیین درصد روغن

تعیین جرم مولکولی

اندازه گیری pH

هدایت سنجی