شرکت آرمان پلیمر البرز
زمینه فعالیت: تولید انواع رنگ های ساختمانی،صنعتی و رزین
زمینه همکاری: تامین مواد اولیه
سایت: www.armanpolymer.com

 

    شرکت شیمیایی لیان پلیمر  (رنگ لیان)
زمینه فعالیت: تولید انواع رنگ های ساختمانی، صنعتی، دریایی، ترافیکی و ضدحریق
زمینه همکاری: تامین مواد اولیه
سایت: www.lianpaints.ir

 

    شرکت رنگ گلپخش
زمینه فعالیت: تولید انواع اسپری های چسب، رنگ های صنعتی، هنری، خودرویی
زمینه همکاری: تامین مواد اولیه
سایت: www.golpakhshpaint.com

 

    شرکت یزد رنگ
زمینه فعالیت: تولید انواع رنگ های ساختمانی، صنعتی و ترافیکی 
زمینه همکاری: تامین مواد اولیه، کنترل کیفی محصولات، مشاوره و بهبود فرآیند تولید
سایت: www.yazdpaint.com

 

    شرکت رنگ مکس
زمینه فعالیت: تولید انواع رنگ های ساختمانی، صنعتی ،حفاظتی و دریایی
زمینه همکاری: تامین مواد اولیه
سایت: www.maxpaint.ir

 

    شرکت ثنا شیمی درخشان ایساتیس
زمینه فعالیت: تولید انواع رنگ های ساختمانی، صنعتی، ترافیکی و تینر
زمینه همکاری: تامین مواد اولیه، کنترل کیفی محصولات، مشاوره و بهبود فرآیند تولید
سایت: www.sanashimi.com

 

    شرکت بسپار پایش پارس
زمینه فعالیت: آزمایشگاه تخصصی صنعت پلیمر
زمینه همکاری: انجام آزمون های کنترل کیفی صنعت رنگ
سایت: www.bpp-co.com

 

    شرکت توسعه پردیس سبز
زمینه فعالیت: واردکننده انواع پیگمنت های آلی و معدنی
زمینه همکاری: کنترل کیفیت پیگمنت های وارداتی
سایت: www.pardissabz.com

 

    شرکت صنعتی و شیمیایی بهرنگ یزد
زمینه فعالیت:  تولید انواع رنگهای صنعتی، ساختمانی و ترافیکی
زمینه همکاری: کنترل کیفی محصولات 
سایت: www.behrangyazd.ir

 

    شرکت تلاش رنگ اردکان
زمینه فعالیت: تولید انواع رنگهای ساختمانی، صنعتی و الکترواستاتیک
زمینه همکاری: کنترل کیفی محصولات
سایت: www.talashrang.ir

 

    شرکت شیمیایی صدر کیمیای یزد
زمینه فعالیت: تولید انواع رنگ های ساختمانی و ترافیکی
زمینه همکاری: کنترل کیفی محصولات
سایت: www.sadrkimia.com

 

    شرکت همگن شیمی تکین
زمینه فعالیت: تولید محصولات عایق حرارت
زمینه همکاری: کنترل کیفی محصولات ، نحقیق و توسعه
سایت: www.hstchem.ir

 

      شرکت شیمی صحرا
زمینه فعالیت: تولید انواع رنگ های ساختمانی
زمینه همکاری: تامین مواد اولیه
سایت: www.shimisahra.com

 

    شرکت سهامی آب منطقه ای استان یزد
زمینه فعالیت: خدمات عمومی
زمینه همکاری: نظارت، بازرسی و کنترل کیفی پوشش های سطحی لوله های انتقال آب
سایت: www.yazdwater.ir

 

    شهرداری یزد
زمینه فعالیت: خدمات عمومی
زمینه همکاری: ناظر پروژه رنگ آمیری معابر، المان های شهری و فضاهای عمومی، کنترل کیفی رنگ های خریداری شده
سایت: www.yazd.ir

 

    شهرداری میبد
زمینه فعالیت: خدمات عمومی
زمینه همکاری: ناظر پروژه رنگ آمیری معابر، کنترل کیفی رنگ های خریداری شده
سایت: www.meybod.ir

 

    شهرداری تفت
زمینه فعالیت: خدمات عمومی
زمینه همکاری: ناظر پروژه رنگ آمیری معابر، کنترل کیفی رنگ های خریداری شده
سایت: www.taft.ir