بخش نظارت و بازرسی فنی پردیس سارنگ قادر است تا به صورت موردی یا بازرسی مقیم، نسبت به نظارت و بازرسی فنی پروژه های مختلف در مراحل زیر اقدام نماید:

 

● بازرسی حین ساخت ((During Fabrication Inspection

● بازرسی حین نصب (Erection & Installation Inspection)

● بازرسی حین بهره برداری و سرویس دهی (In–service Inspection)

● بررسی های هدف سازگاری (Fittness for Services; FFS)

● بازرسی های سیستم های پوششی و رنگهای صنعتی و حفاظتی

● ارزیابی تأمین کنندگان (Suppliers Surveing)