همکاری شرکت پردیس سارنگ با شهرداری یزد

 

آمایشگاه پردیس سارنگ به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاه تخصصی صنعت رنگ با شهرداری یزد همکاری می کند.  

شهرداری یزد در راستای ارتقای سطح کیفی رنگ آمیزی شهری ،شرکت پردیس سارنگ را به عنوان ناظر کنترل کیفی پروژه رنگ آمیزی المان ها و فضای شهری شهر یزد انتخاب نمود.

منبع خبر: